اعضای موسسه W3.CSS Template
Me

موسسه فرهنگی ورزشی انصار ولایت

زیر نظر جبهه فرهنگی مردمی البرز

موسسه فرهنگی ورزشی انصار ولایت از سال 1394 شروع به فعالیت کرده و با تربیت بیش از 300 نفر به جامعه ورزش و فرهنگ استان گامی بزرگ برداشته است

☰MENO

Fc Ansar Alborz

Sandwich

نام بازیکن

امیر مهدی حیدریSteak

نام بازیکن

سید محمد موسویCherries

نام بازیکن

پویا طهماسبیPasta and Wine

نام بازیکن

علی طالبیPopsicle

نام بازیکن

محمد مهدی دانشی کهنSalmon

نام بازیکن

امیر مسعود حیدریSandwich

نام بازیکن

محسن زکی زادهCroissant

نام بازیکن

علی آقا علی خانیPopsicle

نام بازیکن

ابوالفضل خراسانیSalmon

نام بازیکن

سید حسن موسویSandwich

نام بازیکن

امیر محمد نصیریCroissant

نام بازیکن

امیر حسین کلیPopsicle

نام بازیکن

علی فرجیSalmon

نام بازیکن

فوتسال انصار ولایت


Sandwich

نام بازیکن

فوتسال انصار ولایت


Croissant

نام بازیکن

فوتسال انصار ولایت


Popsicle

نام بازیکن

فوتسال انصار ولایت


Salmon

نام بازیکن

فوتسال انصار ولایت


Sandwich

نام بازیکن

فوتسال انصار ولایت


Croissant

نام بازیکن

فوتسال انصار ولایت


Popsicle

نام بازیکن

فوتسال انصار ولایت


Salmon

نام بازیکن

فوتسال انصار ولایت


Sandwich

نام بازیکن

فوتسال انصار ولایت


Croissant

نام بازیکن

فوتسال انصار ولایت


Popsicle

نام بازیکن

فوتسال انصار ولایت


Salmon

نام بازیکن

فوتسال انصار ولایت


Sandwich

نام بازیکن

فوتسال انصار ولایت


Croissant

نام بازیکن

فوتسال انصار ولایت